WIMAX

INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

WIMAX specjalizuje się w budowaniu unikal­nych systemów security. Wdrażamy najnowo­cześniejsze rozwiązaniach dla centrów monito­rowania. Znajdują one zastosowanie m.in. w ta­kich projektach jak “Smart City”. Wy­korzystu­jemy do tego nasze ponad dwudziesto­letnie doświadczenie w branży security oraz spraw­dzone i nowocześniejsze światowe roz­wiązania opierające się o technologie IT. WIMAX oferuje kompletne systemy dla cen­trów monitorowa­nia, systemy zarządzania wi­deo VMS oraz sys­temy analityki obrazu. Propo­nowane przez nas systemy wyko­rzystują sztuczną inteligencję pracującą w opar­ciu o sieci neuronowe.

WIMAX Inteligentne Zarządzanie Bezpieczeństwem

Systemy bazujące na technologii opartej o sztuczną inteligencję i sieci neuronowe, dają niespotykane dotychczas możliwości przetwa­rzania obrazu z kamer monito­ringu. W czasie rzeczywistym automatycznie, skuteczne i pewne wykry­wają krytyczne zdarzenia alar­mowe. WIMAX oferuje systemy, które gwa­ran­tują klientom usprawnienie pracy wykony­wanej przez opera­torów systemów monito­ringu, co pod­nosi bezpieczeństwo i zwiększa wydaj­ność pracy naszych Klientów.

Profesjonalny system w pięciu krokach

komputer

Zastosowania

Systemy oferowane przez WIMAX znajdują zastosowanie w każdym profesjonalnym systemie security dowolnej wielkości. Ostateczny poziom uzyskanego bezpieczeństwa obiektu jest zawsze wynikiem kompromisu pomiędzy idealnym poziomem bezpieczeństwa a wielkością budżetu, jakim dysponuje inwestor.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

 

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania,

napisz lub zadzwoń do nas.

Opinie naszych klientów